Seishiro Endo Shihan – Morote Dori, Ushiro ryote Dori